Vispārīgie Noteikumi Vadītājiem

Šie Vispārīgie noteikumi nosaka galvenos noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz un reglamentē Linkerr Pakalpojumu izmantošanu. Lai sniegtu Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Linkerr Platformu, jums ir jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. SIA Linkerr (turpmāk tekstā arī – “Linkerr”, “mēs”, “mūsu”, vai “mūs”) – SIA Linkerr– privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir dibināta un reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 44103126363, juridiskā adrese: Detlava Brantkalna iela 7-48, Riga, LV-1082, Latvijas Republika.
1.2. Linkerr Pakalpojumi – pakalpojumi, ko nodrošina Linkerr, tostarp Linkerr Lietotnes, Linkerr Platformas, klientu atbalsts, saziņa starp Vadītāju un Klientu un citi līdzīgi pakalpojumi.
1.3. Linkerr Lietotne (turpmāk tekstā arī “Platforma” ) – lietotne, kas nodrošina komunikāciju starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.
1.4. Klients –fiziskā vai juridiskā persona, kura meklē Pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējus, izmantojot Linkerr platformu.
1.5. Pakalpojuma sniedzējs (turpmāk tekstā arī – “jūs”, “Vadītājs”) –persona, kura sniedz Transportēšanas pakalpojumus izmantojot Linkerr platformu. Katrs Pakalpojuma sniedzējs saņems personīgo Linkerr Vadītāja kontu, lai izmantot Linkerr Platformu.
1.6. Līgums – ir līgums starp Pakalpojuma sniedzēju un Linkerr par Linkerr Pakalpojumu izmantošanu, kurā ir iekļauts:
1.6.1. Vispārīgie noteikumi;
1.6.2. Braukšanas maksa – maksa par pakalpojumu, kuru nosaka Pakalpojuma sniedzējs. Klientiem ir pienākums maksāt Pakalpojuma sniedzējam skaidrā naudā, ar bankas karti vai ar pārskaitījumu par Pārvadāšanas pakalpojumiem.
1.6.3. Linkerr Maksa – maksa, kuru Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums maksāt Linkerr par Linkerr Platformas izmantošanu.
1.7. Linkerr Vadītāja konts – piekļuve tīmekļa vietnei, kurā nodrošinās komunikācija starp Vadītāju un Klientu. Vadītājs var piekļūt Linkerr Vadītāja kontam vietnē Linkerr, ievadot lietotājvārdu un paroli.
1.8. Pārvadāšanas pakalpojumi – transportēšana, ko veic Pakalpojuma sniedzējs Klientam, kura pieprasījumu ir pieņēmis, izmantojot Linkerr Platformu.
1.9. Citi šajā Līgumā minētie noteikumi, kuros laiku pa laikam var tikt izdarīti grozījumi, papildu noteikumi vai dokumenti, kas ir minēti šajā Līgumā vai par kādiem Autovadītājs un Linkerr vienojas turpmāk.

2. 2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

2.1. Pirms Linkerr Pakalpojumu izmantošanas Pakalpojuma sniedzējam ir jāparaksta līgums ar Linkerr veicot reģistrāciju Linkerr mājaslapā, kā arī ir jāsniedz dokumenti, kurus pieprasa Linkerr. Kad līgums ir parakstīts, mēs nodrošināsim jums personisko kontu, kas ir pieejams, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Jūs apliecināt un garantējat, ka: saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums ir tiesības noslēgt līgumu ar mums, lai izmantotu Linkerr Platformu Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanai; jūs esat rūpīgi izpētījis, pilnībā saprotat un piekrītat, ka šie Vispārīgie noteikumi ir jums saistoši, tostarp visi pienākumi, kas rodas, kā ir paredzēts šajā Līgumā un [izriet] no Līguma; visa informācija, ko esat mums iesniedzis, ir precīza, pareiza un pilnīga; Jūs uzturēsiet Linkerr Vadītāja kontu precīzu un profila informāciju vienmēr aktuālu; Jūs neatļausiet citām personām izmantot savu Linkerr Vadītāja kontu, kā arī nenodosiet vai nepiešķirsiet to nevienai citai personai; Jūs neizmantosiet Linkerr Pakalpojumus neatļautiem vai nelikumīgiem mērķiem un netraucēsiet Linkerr Pakalpojumu pareizu darbību; Jūs vienmēr pilnībā ievērojat visus tiesību aktus, kas ir spēkā valstī, kurā sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus.
2.2. Reģistrācijas laikā ievadot rekvezītu informāciju, jums ir pienākums iesniegt savus uzņēmuma rekvizītus lai apmaksāt Linkerr pakalpojumus. Linkerr drīkst pieprasīt derīgu autovadītāja apliecību, apmierinošu transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, mācību kursa pabeigšanu, piederošu GPS atbalstošu mobilo ierīci un citus nosacījumus. Noteikto prasību un nosacījumu neievērošana var izraisīt Līguma un tiesību izmantot Linkerr Pakalpojumus izbeigšanu.

3. TIESĪBAS IZMANTOT Linkerr PLATFORMU UN Linkerr Autoadītāja KONTU

3.1. Linkerr Platformas un Linkerr Vadītāja konta izmantošanas licence. Ar šo mēs piešķiram jums licenci Linkerr Platformas un Linkerr Vadītāja konta izmantošanai. Licence nepiešķir Jums tiesības izdot apakšlicenci vai nodot jebkādas tiesības trešām personām.
3.2. Linkerr Platformas un/vai Linkerr Vadītāja konta izmantošanas gaitā Jūs nedrīkstat: sadalīt, pārveidot vai citādi mēģināt iegūt Linkerr Lietotnes, Linkerr Vadītāja konta vai citas Linkerr programmatūras pirmkodu; izmainīt Linkerr Lietotni vai Linkerr Vadītāja kontu jebkādā veidā vai formā vai izmantot modificētas Linkerr Lietotnes vai
Linkerr Vadītāja konta versijas; pārsūtīt datnes, kas satur vīrusus, bojātas datnes vai jebkādas citas programmas, kas
var bojāt vai negatīvi ietekmēt Linkerr Platformas darbību; mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Linkerr Lietotnei, Linkerr Vadītāja kontam vai jebkuram citam Linkerr Pakalpojumam.
3.3. Ar šo Līgumu piešķirtā licence tiek atsaukta automātiski un vienlaicīgi ar Līguma izbeigšanu. Pēc Līguma izbeigšanas Jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot Linkerr Lietotni un Linkerr Vadītāja kontu, un mums ir tiesības bloķēt un dzēst Autovadītāja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.
3.4. Linkerr birku un etiķešu izmantošana. Papildus mēs varam izsniegt jums birkas, etiķetes, uzlīmes vai citas zīmes, kas norāda uz Linkerr zīmolu vai citādi norāda, ka izmantojat Linkerr Platformu. Mēs piešķiram jums neekskluzīvu, tālāk nelicencējamu, nenododamu licenci šādu zīmju izmantošanai un tikai tādēļ, lai norādītu, ka Jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Linkerr Platformu. Pēc Līguma izbeigšanas Jums nekavējoties ir jānoņem un jāiznīcina visas zīmes, kas norāda uz Linkerr zīmolu.
3.5. Visas autortiesības un prečzīmes, tostarp pirmkods, datubāzes, logotipi un vizuālais dizains, pieder Linkerr un tos aizsargā autortiesību, prečzīmju un/vai komercnoslēpuma tiesību akti un starptautisko līgumu noteikumi. Izmantojot Linkerr Platformu vai jebkuru citu Linkerr Pakalpojumu, Jūs neiegūstat nekādas īpašuma tiesības ne uz kādu intelektuālo īpašumu.

4. PĀRVADĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

4.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi. Ar šo Jūs garantējat sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem, Līgumu, kā arī tiesību aktiem, kas ir spēkā valstī, kurā Jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem vietējo tiesību aktu pārkāpumiem, kas var rasties, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus.
4.2. Jums ir jābūt visām apliecībām (tostarp derīgai autovadītāja apliecībai), atļaujām, automobiļa apdrošināšanai, reģistrācijām, sertifikātiem un pārējai dokumentācijai, kas attiecīgajā jurisdikcijā ir nepieciešama Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanai. Jūsu pienākums ir uzturēt spēkā visus iepriekš minētos dokumentus. Linkerr patur tiesības
pieprasīt Jums uzrādīt un iesniegt izskatīšanai visas nepieciešamās licences, atļaujas, apstiprinājumus, pilnvarojumus, reģistrācijas un sertifikātus.
4.3. Jums jāsniedz Pārvadāšanas pakalpojumi profesionālā veidā saskaņā ar šādu pakalpojumu sniegšanā piemērojamo biznesa ētiku un jācenšas izpildīt Klienta lūgumu Klienta interesēs. Cita starpā Jums (i) ir jāizmanto maršruts, kas rada mazākās izmaksas Klientam, ja vien Klients skaidri nepieprasa citādi; (ii) transportlīdzeklis nedrīkst transportēt citus auto vai kravu, izņemot auto vai kravu, kurus Klients ir norādījis; un (iii) jāievēro visi spēkā esošie satiksmes noteikumi, t. i., Jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, kas var traucēt braukšanu vai satiksmes apstākļu uztveri, tostarp transportlīdzekļa pārvietošanās laikā turēt rokā tālruni.
4.4. Tikai jums ir tiesības noteikt, kad jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus. Jūs pieņemat, noraidāt vai ignorējat Klientu izteiktos Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumus pēc savas izvēles.
4.5. Izmaksas, kas jums rodas, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus. Jums ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt un uzturēt visu aprīkojumu un līdzekļus, kas ir nepieciešami Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanai, tostarp automobili, viedtālruni u. c. Tāpat jūs esat atbildīgs par visu to izmaksu segšanu, kas rodas, sniedzot Pārvadāšanas
pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, degvielas, mobilo datu plānu izmaksām, nodevām, transportlīdzekļa amortizāciju, apdrošināšanu, attiecīgajiem uzņēmuma vai algas nodokļiem u. c. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Linkerr platformas izmantošana var izraisīt liela datu apjoma patēriņu Jūsu mobilo datu plānā. Līdz ar to mēs iesakām abonēt datu plānu ar neierobežotu vai ļoti lielu datu izmantošanas apjomu.
4.6. Braukšanas maksas. Jums ir tiesības iekasēt maksu par katru gadījumu, kad esat pieņēmis Klientu Linkerr Platformā un izpildījis Pārvadāšanas pakalpojumu kā pieprasīts (t. i., Braukšanas maksu). Braukšanas maksu nosaka Pakalpojuma sniedzējs norādot Linkerr lietotnē pakalpojuma izmaksas, kas nevar būt mainītas, pēc pasūtījuma
saņemšanas. Turklāt Jums vienmēr būs tiesības iekasēt no Klienta mazāk nekā Linkerr Lietotnē norādītā Braukšanas
maksa. Taču mazākas summas nekā ir norādīts Linkerr Lietotnē iekasēšana no Klienta nemazina Linkerr Maksu. Braukšanas maksai ir jābūt norādītaj ar PVN (21%), ja pakalpojuma sniedzējs ir PVN maksātājs.
4.7. Iepriekš noteiktā maksa.Klientam tiek piedāvāti transportēšanas varianti, kas ļauj Klientiem vienoties par fiksētu Braukšanas maksu par konkrētu Jūsu sniegtā Pārvadāšanas pakalpojuma gadījumu (t. i., Iepriekš noteiktu maksu). Fiksēto maksu nosaka Pakalpojuma sniedzējs.
4.8. Klients var maksāt maksu par Pārvadāšanas pakalpojumiem tieši Jums. Jūsu pienākums ir iekasēt Braukšanas maksu. Ja Klients nesamaksā vai atsakās maksāt, Linkerr nenes atbildību par Klienta rīcību. Ja Klients pamatoti atsakās maksāt Braukšanas maksu tādēļ, ka Linkerr Lietotnē norādītā Jūsu informācija ir nepareiza, Linkerr neatlīdzinās Jums šādus izdevumus.
4.9. Kvītis. Pēc katras veiksmīgas Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanas Vadītājs ir atbildīgs par kvīts izsniegšanu Klientam, kurā ir iekļauta šāda informācija: uzņēmuma rekvezīti, pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanas datums, laiks, braukšanas maksa un samaksātā Braukšanas maksa.
4.10. Jūsu nodokļu saistības. Ar šo Jūs atzīstat, ka Jums ir pienākums pilnībā ievērot visas nodokļu saistības, kas Jums rodas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem saistībā ar Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu, tostarp i) maksāt ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas nodokli vai jebkuru citu piemērojamo nodokli; un (ii) izpildīt
visus darbinieka un nodokļu reģistrācijas pienākumus par aprēķiniem attiecībā uz grāmatvedību un ieskaitīšanu
attiecīgajām valsts iestādēm, kā nosaka spēkā esošie tiesību akti. Ja nodokļu iestāde iesniedz mums spēkā esošu iesniegumu sniegt informāciju par Jūsu darbību, mēs varam nodot nodokļu iestādei informāciju par Jūsu darbībām tādā apjomā, kāds ir noteikts spēkā esošajos tiesību aktos. Papildus tam Jums ir pienākums ievērot visus piemērojamos nodokļu tiesību aktus, kas var būt piemērojami saistībā ar Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu. Ar šo Jūs piekrītat atlīdzināt Linkerr visas valsts nodevas, prasības, maksājumus, soda naudas vai citas nodokļu saistības, kas Linkerr ir radušās saistībā ar pienākumiem, kas izriet no spēkā esošajiem nodokļu tiesību aktiem, kurus Jūs neesat izpildījis (tostarp ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas nodokļa samaksu).

5. LINKERR MAKSAS

5.1. Lai izmantotu Linkerr pakalpojumus, Jums ir pienākums maksāt maksu par to (t. i., Linkerr Maksu). Linkerr Maksa tiek maksāta, pamatojoties uz Braukšanas maksu par katru Pārvadāšanas pakalpojuma pasūtījumu, kuru esat izpildījis. Linkerr Maksas apmērs ir vienāds ar 10%+PVN no summas bez PVN, ko uzņēmums norādīja klientam
Linkerr Lietotnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Linkerr Maksa var laiku pa laikam mainīties. Mēs nosūtīsim Jums iepriekšēju paziņojumu par katru šādu izmaiņu.
5.2. Jums ir jāsamaksā Linkerr Maksa un visas pārējās maksas, kas ir maksājamas mums par iepriekšējo mēnesi, vēlākais līdz nākamā mēneša 15. datumam.
5.3. Ja Linkerr nesaņem Linkerr Maksu līdz nākamā mēneša 15. datumam, Linkerr ir tiesīga vienpusīgi lauzt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

6. REITINGI UN AKTIVITĀTE

6.1. Lai garantētu kvalitatīvu apkalpošanu un sniegtu papildu garantijas Klientiem, ar šo jūs apstiprināt, ka Klienti var sniegt Jūsu novērtējumu un atsauksmes par Jūsu sniegto Pārvadāšanas pakalpojumu kvalitāti. Jūsu vidējais reitings tiks piesaistīts Jūsu Autovadītāja kontam un būs pieejams Klientiem Linkerr Lietotnē. Ja mēs konstatēsim,
ka reitings vai komentārs netiek sniegts godprātīgi, šis vērtējums vai komentārs var netikt iekļauts Jūsu reitinga aprēķinos.
6.2. Papildus vērtējumam mēs mērām jūsu aktivitātes līmeni un varam sniegt jums aktivitātes rādītāju, kas pamatojas uz jūsu aktivitāti attiecībā uz Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu akceptēšanu, noraidīšanu, neatbildēšanu un izpildīšanu.
6.3. Lai Klientiem sniegtu uzticamus pakalpojumus, mēs varam noteikt minimālo vidējo reitingu, kas Vadītājiem ir jāsasniedz un jāuztur. Ja pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas no mums jūs noteiktajā termiņā nepalielināsiet savu vidējo reitingu līdz minimālajam līmenim, jūsu Vadītāja konts tiks automātiski apturēts vai nu uz laiku, vai pastāvīgi. Mēs varam atjaunot jūsu konta darbību, ja apturēšanu ir izraisījuši jebkādi ārējie apstākļi vai ir konstatēts, ka apturēšanu ir izraisījusi sistēmas kļūda vai nepatiesi reitingi.

7. TIRGUS PĀRSKATI UN AKCIJAS

7.1. Tirgus pārskati. Izmantojot Linkerr Lietotni, Linkerr Autovadītāja kontu, SMS, epastu vai citus līdzekļus, mēs varam nosūtīt Jums tirgus pārskatus, lai uzlabotu Jūsu informētību par to, kad Klientu pieprasījums ir visaugstākais. Šādiem tirgus pārskatiem ir tikai ieteikuma raksturs un tie nerada Jums nekādas saistības. Tā kā tirgus pārskata
aprēķini pamatojas uz iepriekšējo statistiku, mēs nevaram sniegt nekādas garantijas, ka faktiskā tirgus situācija atbildīs tirgus pārskatā sniegtajiem novērtējumiem.
7.2. Akcijas Klientiem. Mēs arī reizēm varam rīkot dažādas akcijas Klientiem, lai reklamētu Linkerr Platformu. Ja Klientu samaksātā Braukšanas maksa tiek samazināta šādas akcijas ietvaros, mēs Jums izmaksāsim kompensāciju, kas ir vienāda ar Klientiem piedāvātā labuma vērtību naudā. Mēs varam segt atlīdzību par tirgvedību ar ieskaitu
attiecībā pret Linkerr Maksu.

8. ATTIECĪBAS STARP JUMS, MUMS UN KLIENTIEM

8.1. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām informācijas sabiedrības pakalpojumus un nesniedzam Pārvadāšanas pakalpojumus. Nodrošinot Linkerr Platformu un Linkerr pakalpojumus, mēs darbojamies kā tirgus laukums, kas palīdz komunicēt Klientam ar Pakalpojuma sniedzēju, lai palīdzētu tiem efektīvāk pārvietot auto vai citu kravu. Jūs atzīstat, ka Jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, pamatojoties uz Klientu pārvadāšanas līguma, un ka Jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus vai nu neatkarīgi, vai ar uzņēmuma starpniecību kā saimniecisku un
profesionālu darbību.
8.2. Jūs atzīstat, ka starp Jums un mums nav un netiks noslēgts darba līgums vai izveidotas darba attiecības. Tāpat jūs arī atzīstat, ka starp jums un mums nepastāv kopuzņēmuma vai līgumsabiedrības attiecības. Jūs nedrīkstat darboties kā mūsu darbinieks, aģents vai pārstāvis, kā arī uzņemties jebkādus līgumus mūsu vārdā. Ja obligāto tiesību aktu piemērošanas ietekmē vai citādi jūs būtu uzskatāms par mūsu darbinieku, ar šo jūs apņematies atteikties no jebkādām pretenzijām pret mums, kas var rasties šādu iedomātu darba attiecību rezultātā.
8.3. Jūs nedrīkstat nodot savas no Vispārējiem noteikumiem vai Līguma izrietošās tiesības un pienākumus nevienai trešai personai.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Paziņojumu par konfidencialitāti, kas ir pieejams vietnē Linkerr

10 ATBILDĪBA

10.1. Linkerr Platforma tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir” un „kā pieejams”. Mēs neapliecinām, negarantējam un negalvojam, ka piekļuve Linkerr Platformai būs nepārtraukta un bez kļūdām. Tā kā Linkerr Platformas izmantošana pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no Klientu rīcības, mēs negarantējam, ka tas, ka jūs izmantojat Linkerr Platformu, radīs Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumus.
10.2. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, ne mēs, ne arī Linkerr pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, lietojot Linkerr Pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: ne par kādiem tiešiem vai netiešiem īpašuma bojājumiem vai naudas zaudējumu; negūto peļņu vai sagaidāmiem
ietaupījumiem; darījumu, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zudumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties komercdarbības pārtraukuma dēļ; datu zudumu vai neprecizitāti; un jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumu.
10.3. Mēs nebūsim atbildīgi par Klientu vai līdzbraucēju darbību un bezdarbību un nebūsim atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu būt nodarīts Jums vai Jūsu transportlīdzeklim Klienta vai līdzbraucēju darbības vai bezdarbības rezultātā.
10.4. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Vispārīgo noteikumu, Līguma vai jebkuru citu spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumiem un Jums nekavējoties ir jāpārtrauc un jānovērš šāds pārkāpums pēc tam, kad ir saņemts atbilstošs pieprasījums no mums vai jebkuras valsts iestādes. Jums ir jāatlīdzina mums visi tiešie un/vai netiešie zaudējumi un/vai kaitējums, zaudētā peļņa, izdevumi, sodi, naudas sodi, kas mums var rasties saistībā ar jūsu izdarītu Vispārīgo noteikumu, Līguma un tiesību aktu pārkāpumu. Ja Klients izvirza pretenzijas pret mums saistībā ar Jūsu
Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu, Jums ir pilnībā jāatlīdzina mums šādi zaudējumi 7 (septiņu) dienu laikā pēc tam, kad esat saņēmis no mums attiecīgu pieprasījumu. Ja mums ir tiesības izvirzīt Jums pretenzijas, Jums ir jākompensē mums visas izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem saistībā ar zaudējumu novērtēšanu un prasību
iesniegšanu par šādu zaudējumu atlīdzināšanu.

11. DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

11.1. Šajos Vispārīgajos noteikumos skaidri norādītie nosacījumi stājas spēkā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīža. Līgumi un pārējie noteikumi stājas spēkā, tiklīdz konkrētais dokuments vai ziņojums ir nodots Jums un Jūs sākat vai turpināt sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Linkerr Platformu.
11.2. Jūs varat izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to Linkerr vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš; pēc tam Jūsu tiesības izmantot Linkerr Platformu un Linkerr Pakalpojumus izbeidzas. Linkerr var izbeigt Līgumu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, tikai un vienīgi pēc mūsu ieskata, paziņojot par to jums vismaz 3 (trīs) dienas
iepriekš.
11.3. Linkerr ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu un bloķēt Jūsu piekļuvi Linkerr Platformai, nepaziņojot par to iepriekš, ja Jūs pārkāpjat Vispārīgos noteikumus vai Līgumu, jebkurus spēkā esošos tiesību aktus, noniecināt Linkerr vai nodarāt kaitējumu Linkerr zīmolam, reputācijai vai komercdarbībai, kā Linkerr ir konstatējis tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. Iepriekš minētajos gadījumos mēs pēc saviem ieskatiem varam aizliegt Jums reģistrēt jaunu Autovadītāja kontu.
11.4. Tāpat mēs varam arī nekavējoties bloķēt Jūsu piekļuvi Linkerr Platformai un Linkerr Autovadītāja kontam izmeklēšanas laikā, ja mums ir aizdomas par Jūsu veiktu Līguma pārkāpumu vai krāpniecisku darbību. Piekļuves bloķēšana tiks noņemta, tiklīdz izmeklēšana atspēko šādas aizdomas.
11.5. Mēs cenšamies sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus visiem Klientiem, tāpēc mēs uzraugām Autovadītāju darbību Linkerr Platformā. Ja Jūs neizpildāt minimālās pakalpojumu prasības, piemēram, minimālo reitingu, mums ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, iepriekš par to nepaziņojot.

12. GROZĪJUMI

12.1. Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie ir padarīti pieejami Jums pa epastu, Linkerr Lietotnē vai Linkerr Autovadītāja kontā un Jūs esat turpinājis sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus.
12.2. Lai grozītu Vispārīgos noteikumus, mēs publicēsim pārskatītu versiju tīmekļa vietnē Linkerr un vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš paziņosim Jums. Ja Jūs turpināt izmantot Linkerr Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka esat piekritis pārskatītajiem nosacījumiem.

13. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN TIESAS PIEKRITĪBA

13.1. Vispārīgos noteikumus un Līgumu reglamentē un tie ir izpildāmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīdu nodod izšķiršanai Rīgas Apgabaltiesā.

14. PAZIŅOJUMI

14.1. Jums ir pienākums nekavējoties informēt mūs par jebkurām izmaiņām Jūsu kontaktinformācijā.
14.2. Jebkurš paziņojums, kas ir sniedzams saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Līgumu, ir uzskatāms par pietiekami sniegtu, ja tas: (i) ir piegādāts personīgi; (ii) nosūtīts ar kurjeru ar piegādes pierādījumu; (iii) nosūtīts ierakstītā vēstulē; (iv) nosūtīts pa e-pastu. Jebkurš paziņojums, kas ir nosūtīts vai izsūtīts saskaņā ar šo punktu, ir uzskatāms par saņemtu: (i) ja piegādāts personīgi, – brīdī, kad tas ir piegādāts pusei; (ii) ja piegādāts ar kurjeru, – datumā, kuru kurjers ir norādījis kā datumu, kad aploksne ar paziņojumu ir tikusi nodota pusei; (iii) ja nosūtīts ierakstītā vēstulē, – desmitajā dienā pēc dokumenta nodošanas pasta nodaļai nosūtīšanai pusei; vai (v) ja nosūtīts pa e-pastu, – dienā, kad e-pastu saņemošā puse apstiprina attiecīgā e-pasta saņemšanu vai otrajā dienā pēc tam, kad e-pasts ir nosūtīts, ar noteikumu, ka sūtītājs nav saņēmis paziņojumu par kļūdu (paziņojot, ka e-pasts pusei nav piegādāts) un ir nosūtījis e-pastu vēlreiz nākamajā kalendārajā dienā, un nav saņēmis līdzīgu paziņojumu par kļūdu.

15. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Ja kāds Vispārīgo noteikumu noteikums tiek pasludināts par nepiemērojamu, puses aizstāj attiecīgo noteikumu ar izpildāmu noteikumu, kas ir tuvs attiecīgā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei.

Vispārīgo noteikumu spēkā stāšanās datums: 26.05.2021