Vispārīgie noteikumi klientiem

Šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami un reglamentē Lateva lietotnes tehnoloģijas izmantošanu, ar kuras palīdzību Klienti meklē pakalpojuma sniedzējus, auto vai citas kravas transportēšanai. Termins „mums” vai „mēs” attiecas uz Lateva lietotnes īpašnieku SIA Lateva Transport, privātu
sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas izveidota Latvijas Republikā (Uzņēmuma reģistrācijas numurs 44103126363), juridiskā adrese Detlava Brantkalna iela 7-48, Rīga LV-1082. Lai izmantotu Lateva lietotni, Jums ir jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem:

1. Lateva lietotnes izmantošana

1.1. Lateva nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus un nesniedz pārvadāšanas pakalpojumus. Pārvadāšanas pakalpojumus sniedz Vadītāji saskaņā ar līgumu (ar Jums) par auto vai citu kravu pārvadāšanu. Vadītāji sniedz pārvadāšanas pakalpojumus neatkarīgi (vai nu personiski, vai ar uzņēmuma starpniecību) kā saimniecisku un profesionālu pakalpojumu sniedzēji. Strīdi, kas izriet no patērētāju tiesībām, juridiskām saistībām vai pārvadāšanas pakalpojumiem piemērojamiem tiesību aktiem, risināmi starp Klientiem un Vadītājiem.

1.2. Izmantojot Lateva lietotni, Jūs maksājat pakalpojuma sniedzējam (vadītājam/firmai) skaidrā naudā, ar bankas karti, vai ar pārskaitījumu .Brauciena maksa ietver piemērojamos nodokļus, ja tādus paredz likums. Brauciena maksa var ietvert citas piemērojamās maksas, nodevas un/vai piemaksas. Brauciena maksas summa sevī ietver Pievienotās Vērtības Nodokli (PVN 21%), ja pakalpojuma sniedzējs ir PVN maksātājs. Vadītājs ir atbildīgs izsniegt kvīti par pakalpojuma sniegšanu.

3. Pārvadāšanas pakalpojumu pasūtīšana un atcelšana

3.1. Ja pasūtat pārvadāšanas pakalpojumu un Vadītājs ir piekritis Jums to nodrošināt, tad līgums starp Klientu un Vadītāju tiek parakstīts un pārvadāšanas pakalpojums tiek uzskatīts par pasūtītu.

3.2. Jūs noslēdzat atsevišķu līgumu ar Vadītāju par brauciena nodrošināšanu uz tādiem noteikumiem, par kādiem Jūs vienojaties ar Vadītāju.

3.3. Par pasūtīta pārvadāšanas pakalpojuma izmantošanas atcelšanu uzskata situāciju, kad Vadītājs ir atbildējis uz Jūsu pieprasījumu, bet Jūs pēc tam noraidāt, atceļat vai atsakāties no pārvadāšanas pakalpojuma

3.4. Ja 24 stundu laikā atceļat pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu vairākas reizes pēc kārtas, mēs varam uz laiku bloķēt Jūsu telefona numuru Lateva platformā brīdināšanas nolūkā. Pēc vairākiem šādiem brīdinājumiem mēs varam apturēt Jūsu telefona numura darbību Lateva platformā uz ilgāku laiku (piemēram, uz 6 mēnešiem). Pēc šā laika Jūs varētu lūgt atkārtoti aktivizēt Jūsu telefona numuru, un Lateva izskatīs Jūsu iesniegumu par telefona numura aktivizēšanu.

3.5. Ja Vadītājs informē Klientu par transporta līdzekļa ierašanos galamērķī, bet Klients vai personas, kurām pārvadājums pasūtīts, noteiktā laikā, kas norādīts Lateva lietotnē, neierodas pie transporta līdzekļa, pieprasījums tiks uzskatīts par atceltu. Dažreiz vadītājs var izlemt atcelt Jūsu pieprasījumu; lūdzu, ņemiet vērā, ka Lateva nav atbildīgs par šādām situācijām.

4. Licence Lateva lietotnes izmantošanai

4.1. Kamēr Jūs ievērojat šos Vispārīgos noteikumus, mēs apņemamies piešķirt Jums bezmaksas, atsaucamas, neekskluzīvas tiesības piekļūt Lateva lietotnei un izmantot to saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem, konfidencialitātes paziņojumu un spēkā esošajiem lietotņu noteikumiem. Tiesības izmantot Lateva lietotni Jūs nevarat nodot vai izdot apakšlicenci uz tām. Ja Jūsu tiesības izmantot Lateva lietotni tiek atceltas, tiks anulēta arī atbilstošā neekskluzīvā licence.

5. Atbildība

5.1. Tā kā Lateva lietotne ir informācijas sabiedrības pakalpojums (saziņas līdzeklis) starp Klientiem un Pakalpojuma sniedzējiem, mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par pārvadāšanas pakalpojumu kvalitāti vai garantēt, ka nebūs trūkumi to sniegšanā. Tā kā Lateva lietotnes izmantošana pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no Vadītāju rīcības, Lateva negarantē, ka Jūs vienmēr varēsiet pasūtīt pārvadāšanas
pakalpojumus Lateva lietotnē.

5.2. Lateva lietotne nepiedāvā pārvadāšanas pakalpojumus Klientiem un neveic starpniecību tajā. Tas nav arī pārvadājumu aģentūras pakalpojums Klientu meklēšanai pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Lateva lietotne tiek izmantota kā komunikācijas līdzeklis starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.

5.3. Lateva lietotņu pasūtījumiem netiek piemērotas patērētāja tiesības uz naudas atpakaļ atdošanu, ja patērētāja pieprasījums atgriezt atpakaļ naudu ir nepamatots. Naudas atmaksas pieprasīšana no pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēja neatbrīvo Jūs no līguma, kura ietvaros pārvadāšanas pakalpojums tika pasūtīts.

5.4. Lateva lietotne tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir” un „kā pieejams”. Lateva neapliecina, negarantē un negalvo, ka piekļuve Lateva lietotnei būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ja rodas kļūdas programmatūrā, mēs centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk, bet, lūdzu, atcerieties, ka lietotnes darbība var būt ierobežota dažkārt radušos tehnisku kļūdu dēļ, un mēs nevaram garantēt, ka lietotne funkcionēs vienmēr, piemēram,
avārijas situācija valstī var izraisīt pakalpojuma pārtraukšanu.

5.5. Lateva , tā pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties sakarā ar Lateva lietotnes izmantošanu vai paļaušanos uz to, kā arī ar Lateva lietotnes palīdzību nolīgtā brauciena dēļ, tai skaitā, bet ne tikai jebkādu tiešu vai netiešu īpašuma bojājumu vai naudas zaudējumu; peļņas zaudēšanu; uzņēmējdarbības, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zaudējumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties no komercdarbības pārtraukuma; datu zudumu vai neprecizitāti un jebkāda cita veida
zaudējumiem vai bojājumiem.

5.6. Jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt un pasargāt Lateva , tā saistītos uzņēmumus, pārstāvjus, darbiniekus un direktorus pret jebkādām prasībām vai zaudējumiem (ieskaitot jebkāda veida atbildību, zaudējumus, izmaksas un izdevumus), kas tiem rodas tādēļ, ka Jūs izmantojat Lateva lietotni (ieskaitot braucienus, ko iegūstat, izmantojot Lateva lietotni).

5.7. Lateva var nekavējoties aizbloķēt jūsu telefona numuru Lateva lietotnes izmantošanai, ja Jūs pārkāpjat šos Vispārīgos noteikumus vai mēs uzskatām par nepieciešamu aizsargāt Lateva integritāti vai vadītāju drošību.

5.8. Lateva neuzņemas atbildību par Lateva lietotāju mantām, kuras tie atstājuši vai nozaudējuši transportlīdzeklī brauciena laikā. Ja Vadītāji ir atraduši Lateva lietotāju atstātās vai nozaudētās mantas un nogādājuši tās Lateva atbalsta centrā, tās tiek glabātas 3 mēnešus.

6. Lateva lietotnes izmantošanas labā prakse

6.1. Tā kā Lateva nav pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs vai starpnieks to sniegšanā, jebkuri jautājumi, kas saistīti ar pārvadāšanas pakalpojumu trūkumiem vai kvalitāti, tiks atrisināti saskaņā ar pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēja vai attiecīgās valsts iestādes noteikumiem.

6.2. Mēs lūdzam aizpildīt atsauksmes formu Lateva lietotnē. Tas mums ļauj sniegt vadītājiem ieteikumus, kā uzlabot viņu pakalpojumu kvalitāti.

6.3. Mēs sagaidām, ka Jūs izmantosiet Lateva lietotni labticīgi un ar cieņu izturēsieties pret Vadītājiem, kas piedāvā savus pakalpojumus, izmantojot Lateva lietotni. Lateva patur tiesības bloķēt Jūsu telefona numuru, ja esat pārkāpis šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstītos noteikumus vai ja Jūsu darbība ir ļaunprātīga, t. i., samaksas par pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu ieturēšana, krāpšana, necienīga izturēšanās pret vadītājiem u. c. Šādos gadījumos Jūsu telefona numurs var tikt bloķēts Lateva lietotnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

6.4. Lateva darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Lateva lietotni izmanto tikai tie Vadītāji, kuri ir godīgi un ar cieņu izturas pret savu profesiju un Klientiem. Tomēr mēs nespējam garantēt, ka katrs pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš pieejams Lateva lietotnē, vienmēr atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem. Ja esat saskāries ar pārvadāšanas pakalpojumu, pret kuru ir iebildumi, lūdzu, informējiet par pakalpojumu atbildīgo uzņēmumu, vai mūsu klientu atbalsta dienestu: contact@lateva.lv

7. Vispārīgo noteikumu grozījumi

7.1. Ja Vispārīgajos noteikumos tiek izdarīti būtiski grozījumi, Jums par to tiks paziņots pa epastu. Ja turpināsiet izmantot Lateva lietotni, tiks uzskatīts, ka esat akceptējis šos grozījumus.

8. Noslēguma noteikumi

Vispārīgos noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīds tiks galīgi izšķirts Latvijas tiesā Rīgā, Latvijā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāds Vispārīgo noteikumu noteikums tiks pasludināts par nepiemērojamu, puses aizstās attiecīgo noteikumu ar izpildāmu noteikumu, kas ir tuvs attiecīgā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei.
Vispārīgo noteikumu spēkā stāšanās datums: 02.09.2019.