Privacy Policy

Vispārīgie noteikumi

1. SIA “Lateva Transport”, reģ. Nr. 44103126363, (turpmāk – LATEVA) ir tīmekļvietnes pakalpojumu sniedzējs, kas uztur autoevakuācijas un kravu pārvadājumu tīmekļa vietnes www.lateva.lv un web.lateva.lv (turpmāk – platforma). LATEVA ar šīs platformas palīdzību dod iespēju klientiem ātri un ērti atrast vajadzīgo transportlīdzekli tiešsaitē, bet
pārvadātājiem (pakalpojumu sniedzējiem) ar kuriem LATEVA ir noslēgts sadarbības līgums, atrast klientus. Tā kā LATEVA platformas lietotāji ir gan juridiskas, gan fiziskas personas, LATEVA ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika).

2. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam LATEVA iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par tiesībām un pienākumiem. LATEVA Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu (datu subjektu), kuras personas datus apstrādā LATEVA un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati ir iesniegti.

3. LATEVA ir personas datu pārzinis kurš noteic personas datu apstrādes mērķus. LATEVA apstrādā tikai tādus personas datus kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti. Tā kā LATEVA platformas lietošanas priekšnoteikums ir iepazīšanās ar LATEVA platformas Lietošanas noteikumiem un piekrišanas gadījumā kam seko reģistrēšanās (profila izveide) tīmekļa vietnē web.lateva.lv., LATEVA ievāc un apstrādā gan klientu, gan pārvadātāju transportlīdzekļu vadītāju (turpmāk – Vadītājs) personas datus.

4. Apstrādājot personas datus LATEVA ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

LATEVA kontaktinformācija: SIA “Lateva Transport”, reģ. Nr. 44103126363; Detlava Brantkalna iela 7-46, Rīga, LV-1082, tālrunis: +37127008689, elektroniskā pasta adrese: contact@lateva.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.lateva.lv.

5. LATEVA, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu izpildi, var izmantot personas datu apstrādātājus (sadarbības partnerus), kas sniedz pakalpojumus LATEVA. Šādos gadījumos LATEVA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi atbilstoši LATEVA norādēm un atbilstoši
piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. LATEVA izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjektu aizsardzība.

6. Sīkāka informācija par sīkfailiem un identifikācijas datiem ko LATEVA ievāc no platformas apmeklētājiem ir aprakstīts sīkfailu politikā, kas ir pieejama LATEVA platformā.

Personas datu veidi un apstrādes mērķi.

7. LATEVA apstrādā klientu personas datus pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, pakalpojumu attīstības nodrošināšanai.

LATEVA apstrādā šādus klientu personas datus:
lietotājvārds, fotogrāfija (tikai, ja klients to vēlas), tālruņa numurs, e-pasta adrese, klienta atrašanās vieta un galamērķis autoevakuācijas gadījumā, kravas pārvadājuma sākuma adrese un galamērķa adrese, pasūtījuma izpildes laiks un informācija par auto vai kravu (fotogrāfijas, svars, garuma un platuma izmēri), pasūtījumu vēsture, un cita klienta paša iesniegtā informācija.

Attiecībā uz klientiem personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir klienta piekrišana, LATEVA juridiskā pienākuma izpilde, LATEVA leģitīmās intereses. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LATEVA pakalpojumiem un citiem ar tiešu pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem LATEVA veic uz Klienta piekrišanas pamata. Klienta dotā piekrišana komerciālo paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc klienta reģistrētā profila dzēšanas).

8. LATEVA apstrādā Vadītāju personas datus, lai nodrošinātu ar pārvadātāju noslēgtā sadarbības līguma izpildi un Vadītāju personas datu apstrāde ir priekšnoteikums LATEVA platformas lietošanai.

LATEVA apstrādā šādus Vadītāju personas datus:

vārds, uzvārds, fotogrāfija, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par transportlīdzekli, vadītāja apliecības dati, profesionālās kvalifikācijas un personību apliecinoši dokumenti, vadītāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta, braukšanas maršruts no klienta norādītās sākuma adreses līdz klienta norādītajam galamērķim, pasūtījumu izpildes vēsture, vadītāja aktivitātes līmenis un klientu vērtējumi.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir līguma noslēgšana un izpilde, LATEVA juridiskā pienākuma izpilde, LATEVA leģitīmās intereses.

Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Jūsu personas datu aizsardzībai LATEVA izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, pazaudēšanas vai iznīcināšanas. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam un tikai nepieciešamajā apjomā. Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības. Personas dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanai.

10. Jūsu personas datu saņēmēji ir LATEVA pilnvarotās personas, klienti vai pārvadātāji un to pilnvarotās personas, citi apstrādātāji tikai un vienīgi nepieciešamajā apjomā, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Piemēram, Vadītāju personas dati (lietotājvārds, telefona numurs) tiks atklāti tikai tiem klientiem, kuru izsaukumu Vadītājs ir pieņēmis. Līdz pasūtījuma akceptēšanai, Vadītājiem ir pieejami tikai klientu lietotājvārdi un nepieciešamo pakalpojumu apraksts un maršruts, ja klients ir pieprasījis pakalpojumu. Tikai tad kad Vadītājs pasūtījumu ir akceptējis, Vadītājam tiek nodots klienta telefona numuru, lai sazinātos par turpmāko pakalpojuma izpildi.

11. Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar līgumu, piekrišanu, LATEVA leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumu “Par grāmatvedību”, Arhīvu likumu un citiem). Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji: kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai LATEVA var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.), kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai
iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Datu subjekta tiesības

12. Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības: saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LATEVA leģitīmajām interesēm), iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, izmantojot pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

13. LATEVA nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka LATEVA veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir citi ar datu apstrādi saistīti jautājumu, lūdzu, sākotnēji sazinieties ar LATEVA, bet gadījumā, ja tomēr uzskatīsiet, ka Jūsu tiesības joprojām ir pārkāptas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, e-pasts: www.dvi.gov.lv.

Noslēguma jautājums

14. LATEVA privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Šī privātuma politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās. Privātuma politikas tulkojuma nesakritību gadījumā Privātuma politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā. LATEVA ir tiesīga veikt grozījumu šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju LATEVA paltformā.