Privacy Policy

Vispārīgie noteikumi

1. SIA “Linkerr”, reģ. Nr. 44103126363, (turpmāk – LINKERR) ir tīmekļvietnes pakalpojumu sniedzējs, kas uztur autoevakuācijas un kravu pārvadājumu tīmekļa vietnes www.linkerr.eu un web.linkerr.eu (turpmāk – platforma). LINKERR ar šīs platformas palīdzību dod iespēju klientiem ātri un ērti atrast vajadzīgo transportlīdzekli tiešsaitē, bet pārvadātājiem (pakalpojumu sniedzējiem) ar kuriem LINKERR ir noslēgts sadarbības līgums, atrast klientus. Tā kā LINKERR platformas lietotāji ir gan juridiskas, gan fiziskas personas, LINKERR ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika).
2. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam LINKERR iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par tiesībām un pienākumiem. LINKERR Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu (datu subjektu), kuras personas datus apstrādā LINKERR un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati ir iesniegti.
3. LINKERR ir personas datu pārzinis kurš noteic personas datu apstrādes mērķus. LINKERR apstrādā tikai tādus personas datus kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti. Tā kā LINKERR platformas lietošanas priekšnoteikums ir iepazīšanās ar LINKERR platformas Lietošanas noteikumiem un piekrišanas gadījumā kam seko reģistrēšanās (profila izveide) tīmekļa vietnē web.linkerr.eu., LINKERR ievāc un apstrādā gan klientu, gan pārvadātāju transportlīdzekļu vadītāju (turpmāk – Vadītājs) personas datus.
4. Apstrādājot personas datus LINKERR ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk –
Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
LINKERR kontaktinformācija: SIA “Linkerr”, reģ. Nr. 44103126363; Detlava Brantkalna iela 7-46, Rīga, LV-1082, tālrunis: +37120002724, elektroniskā pasta adrese: contact@linkerr.eu; tīmekļa vietnes adrese: www.linkerr.eu.
5. LINKERR, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu izpildi, var izmantot personas datu apstrādātājus (sadarbības partnerus), kas sniedz pakalpojumus LINKERR. Šādos gadījumos LINKERR veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi atbilstoši LINKERR norādēm un atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. LINKERR izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjektu aizsardzība.
6. Sīkāka informācija par sīkfailiem un identifikācijas datiem ko LINKERR ievāc no platformas apmeklētājiem ir aprakstīts sīkfailu politikā, kas ir pieejama LINKERR platformā.

Personas datu veidi un apstrādes mērķi.

7. LINKERR apstrādā klientu personas datus pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, pakalpojumu attīstības nodrošināšanai. LINKERR apstrādā šādus klientu personas datus: lietotājvārds, fotogrāfija (tikai, ja klients to vēlas), tālruņa numurs, e-pasta adrese, klienta atrašanās vieta un galamērķis autoevakuācijas gadījumā, kravas pārvadājuma sākuma adrese un galamērķa adrese, pasūtījuma izpildes laiks un informācija par auto vai kravu (fotogrāfijas, svars, garuma un platuma izmēri), pasūtījumu vēsture, un cita klienta paša iesniegtā informācija.
Attiecībā uz klientiem personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir klienta piekrišana, LINKERR juridiskā pienākuma izpilde, LINKERR leģitīmās intereses. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LINKERR pakalpojumiem un citiem ar tiešu pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem LINKERR veic uz Klienta piekrišanas pamata. Klienta dotā piekrišana komerciālo paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc klienta reģistrētā profila dzēšanas).
8. LINKERR apstrādā Vadītāju personas datus, lai nodrošinātu ar pārvadātāju noslēgtā sadarbības līguma izpildi un Vadītāju personas datu apstrāde ir priekšnoteikums LINKERR platformas lietošanai. LINKERR apstrādā šādus Vadītāju personas datus: vārds, uzvārds, fotogrāfija, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par transportlīdzekli, vadītāja apliecības dati, profesionālās kvalifikācijas un personību apliecinoši dokumenti, vadītāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta, braukšanas maršruts no klienta norādītās sākuma adreses līdz klienta norādītajam galamērķim, pasūtījumu izpildes vēsture, vadītāja aktivitātes līmenis un klientu vērtējumi. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir līguma noslēgšana un izpilde, LINKERR juridiskā pienākuma izpilde, LINKERR leģitīmās intereses.

Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Jūsu personas datu aizsardzībai LINKERR izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, pazaudēšanas vai iznīcināšanas. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam un tikai nepieciešamajā apjomā. Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības. Personas dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanai.
10. Jūsu personas datu saņēmēji ir LINKERR pilnvarotās personas, klienti vai pārvadātāji un to pilnvarotās personas, citi apstrādātāji tikai un vienīgi nepieciešamajā apjomā, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Piemēram, Vadītāju personas dati (lietotājvārds, telefona numurs) tiks atklāti tikai tiem klientiem, kuru izsaukumu Vadītājs ir pieņēmis. Līdz pasūtījuma akceptēšanai, Vadītājiem ir pieejami tikai klientu lietotājvārdi un nepieciešamo pakalpojumu apraksts un maršruts, ja klients ir
pieprasījis pakalpojumu. Tikai tad kad Vadītājs pasūtījumu ir akceptējis, Vadītājam tiek nodots klienta telefona numuru, lai sazinātos par turpmāko pakalpojuma izpildi.
11. Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar līgumu, piekrišanu, LINKERR leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumu “Par grāmatvedību”, Arhīvu likumu un citiem). Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji: kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai LINKERR var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu
risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.), kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Datu subjekta tiesības

12. Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības: saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LINKERR leģitīmajām interesēm), iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, izmantojot pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).
13. LINKERR nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka LINKERR veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir citi ar datu apstrādi saistīti jautājumu, lūdzu, sākotnēji sazinieties ar LINKERR, bet gadījumā, ja tomēr uzskatīsiet, ka Jūsu tiesības joprojām ir pārkāptas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, e-pasts: www.dvi.gov.lv.

Noslēguma jautājums

14. LINKERR privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Šī privātuma politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās. Privātuma politikas tulkojuma nesakritību gadījumā Privātuma politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā. LINKERR ir tiesīga veikt grozījumu šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma
politikas aktuālo versiju LINKERR paltformā.